Budgetcoaching

Heeft u te maken met financiële problemen, of is de administratie te complex en komt u daar zelf niet meer uit? Start & Coaching Totaal heeft een uitgebreide ervaring met budgetcoaching en kan u hier uitstekend mee van dienst zijn. Het is van belang om snel actie te ondernemen, zodat de problemen u niet boven het hoofd kunnen groeien. Wij zetten een doordacht plan voor u op, om orde te scheppen in de administratie.

Wilt u zich aanmelden voor een vrijblijvend intakegesprek? Wij zullen u op basis daarvan aangeven welk traject u kan helpen bij het beheersbaar maken van uw financiële situatie.

Het Probleem

Heeft u te maken met onvoorziene uitgaven, die u in de problemen brengen? We werken binnen de budgetcoaching veel met mensen die hun administratie te weinig plannen, waardoor ze financieel met moeilijkheden te maken krijgen. Wat gebeurt er wanneer u ontslagen wordt, u arbeidsongeschikt raakt of in de bijstand belandt? Het is van belang uw financiën dan snel op orde te hebben. Budgetcoaching helpt u het hoofd  te bieden aan deze problemen, om alles snel weer op de rit te krijgen.

De Oplossing

Binnen onze budgetcoaching lopen we iedere administratie stap voor stap na, op zoek naar knelpunten. We gaan samen aan de slag met een budgetplan dat we voor u opstellen. Bovendien leggen we u in een persoonlijk gesprek uit waar de mogelijkheden liggen om geld te besparen. We zorgen er op die manier voor dat u uiteindelijk op eigen benen kunt staan, op basis van een goed doordacht uitgavenpatroon. Uiteraard blijven we op de achtergrond ondersteuning bieden, zodat u niet terugvalt in de oude situatie.

Budgetcoaching Basis

 • Orde scheppen in de huidige administratie
 • Budgetplan invullen
 • Doorlopen van de huidige toeslagen/voorzieningen
 • Geven van geldbesparende tips
 • Samen met u de inkomsten en uitgave bespreken
 • Aanleren van budgetvaardigheden
 • Nazorg

Budgetcoaching Basis-Plus

 • Pakket zoals Budgetcoaching basis
 • Voorzieningen aanvragen
 • Belastingformulier invullen
 • Wijzigingen- en of opzeggingen verzekeringen/abonnementen
 • Eventueel uw budgetplan aanpassen aan de nieuwe situatie

Gedragscode Budgetcoach

Wat is de aanleiding tot het schrijven van deze gedragscode 
Onze maatschappij verandert en mensen leven makkelijker op krediet met alle financiële gevaren die dat met zich meebrengt. De laagdrempeligheid en zelfs aanmoediging in woord en beeld van koopgedrag en geld lenen leiden tot overcreditering. Dit heeft verstrekkende gevolgen waar mensen vooraf niet bij stil staan. Voorbeelden hiervan zijn loonbeslagen, huisuitzetting, energie-afsluiting en psychologische gevolgen voor het gezin waaronder echtscheiding. Mensen komen in financiële situaties terecht waar zij zelfstandig niet meer uitkomen. De laatste jaren komen veel budgetcoach-dienstverlenende ondernemingen in de markt om in deze behoefte te voorzien.

Sector
Voor deze sector bestaat nog geen gedragscode of algemene richtlijnen in welke vorm dan ook. Bovendien bestaat er binnen deze sector een sterk wisselende kwaliteit van dienstverlening. Het gevolg is dat mensen vaak niet de juiste kwaliteit van dienstverlening krijgen waar zij wel recht op hebben. Juist deze mensen verkeren vaak in een kwetsbare situatie, die extra bescherming verdient. Regelgeving om dit te waarborgen is hard nodig.

Betrouwbaar
Continuïteit, betrouwbaarheid en ethisch handelen zijn belangrijke elementen binnen een dienstverlening. Wildgroei binnen budgetcoaching kan een gevaar voor mensen opleveren. Het gevaar bestaat dat bureau’s niet geheel onafhankelijk zijn en zogezegd met “twee petten” werken. SCT is in zijn geheel onafhankelijk. Wij hebben geen enkele banden met andere financiële dienstverleners. Dit zou ons belemmeren in ons werk als budgetcoaches.

Gedragscode helder voor klanten
SCT heeft regels opgesteld over de manier waarop de budgetcoach verwacht wordt hoe zij hun taak opvatten en hoe zij zich gedragen. Voor de cliënt is het goed te weten welke regels worden gehanteerd, de klant kan SCT aanspreken op de regels die ze zelf heeft gemaakt. Mocht u onverhoopt toch van mening zijn dat wij deze regels niet hanteren zijn wij ten aller tijd bereid om het gesprek hierover met u te voeren.

Onafhankelijk financieel adviseur
De budgetcoach mag niet in dienst zijn, of anderszins binding hebben, met financiële producten verkopende organisatie en/of debiteuren beheerder, zoals bijvoorbeeld:banken, verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen, incassobureaus, deurwaarders kantoren.

Wat doet de Budgetcoach
De budgetcoach komt bij een cliënt aan thuis en maakt samen met de klant een overzicht van de inkomsten, uitgaven en eventuele achterstanden. Daarna bekijkt de budgetcoach of de klant recht heeft op toeslagen of ander financieel voordeel, zoals bijvoorbeeld teruggave van de Belastingdienst. (budgetpluspakket)

Budgetplan (plus)

Aan de hand van het budgetplan laat de budgetcoach zien hoe de klant er financieel voor staat. De budgetcoach geeft hiermee inzicht in de financiële situatie. De budgetcoach maakt door dit budgetplan de klant bewust van eventuele (dreigende) financiële problemen en adviseert hoe deze op te lossen. Ook laat de budgetcoach zien op welke wijze eventuele besparingen mogelijk zijn. Als de klant schulden of betalingsachterstanden heeft, zal de budgetcoach adviseren hoe daar het beste mee om te gaan. Andere taken zijn:

 •  zorgt dat schulden inzichtelijk worden gemaakt,
 •  maakt een maand- en jaaroverzicht ,
 •  geeft tips, behoed de klant voor impulsaankopen.
 •  bekijkt of alle toeslagen correct zijn,
 •  beoordeelt of voorliggende voorzieningen onbenut zijn gebleven.

Wat doet een budgetcoach niet:
De budgetcoach;

 • is geen schuldhulpverlener,
 • maakt geen betalingsafspraken met schuldeisers,
 • doet geen budgetbeheer of andere activiteiten die te maken hebben met het overnemen van de financiële huishouding,
 • onthoudt zich van negatieve uitspraken over financiële producten en leveranciers van de producten,
 • mag geen financiële producten aanbieden dan wel richting gevend adviseren mag geen leningen verstrekken dan wel richting gevend adviseren. De budgetcoach is geen financieel adviseur.

Ongewenst gedrag

De budgetcoach onthoudt zich van ongewenst gedrag. Hieronder wordt o.a. verstaan seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

Huisbezoek
De budgetcoach bezoekt klanten thuis. Er wordt rekening gehouden met de normen en waarden van verschillende culturen. Respect is de basis.

Stimuleren van zelfstandigheid
De budgetcoach neemt een positie in waarbij de klantvraag leidend is. Het doel van budgetcoaching is dat de klant zelfstandig in staat wordt gesteld om zijn financiële huishouding te kunnen voeren. Daarbij staat zelfstandigheid op de eerste plaats.

Opdrachtgevers
De opdrachtgever (een gemeente, werkgever enz.) wordt niet gezien als een partij waarvan de belangen voorop gesteld worden.

Budgetplan
Het budgetplan is neutraal van opzet zonder de opdrachtgever te bevoordelen. Lopende betalingsregelingen worden gerespecteerd, tenzij de afbetaling een dermate groot beroep doet op het budget dat deze negatief wordt.

Ethiek en Integriteit
Van de budgetcoach wordt verwacht dat hij zich bewust is van de bijzonder kwetsbare positie van de klant en dat hij daar rekening mee houdt in zijn opstelling naar de klant. Hij laat zich niet verleiden en stuurt niet aan tot het verrichten van onrechtmatige handelingen om de financiële positie van klant en/of zichzelf te verbeteren. Volledig transparante en integere wijze van dienstverlening staat voorop.

Reportage en monitoren,

Het verloop van het coachen wordt door middel van monitoren in kaart gebracht. En zo nodig samen met de cliënt doorgesproken. vaak vind er na een periode van drie maanden een evaluatiegesprek plaats. Daarna wordt het vervolgtraject bepaald in overleg met de cliënt.

SCT, 23-2-2014